Persbericht: Fundaments behaalt als eerste in Nederland VMware Sovereign Cloud status

Fundaments, Expert in Clouds, heeft als eerste in Nederland de VMware Sovereign Cloud status behaald.

Geschreven door
Iris Nicolaas
&
Geplaatst op
21
-
06
-
2022
2024
Datum
-
-
2024
Tijd
Locatie
Persbericht: Fundaments behaalt als eerste in Nederland VMware Sovereign Cloud status

- English below -

Fundaments, Expert in Clouds, heeft als eerste in Nederland de VMware Sovereign Cloud status behaald. De klanten van Fundaments, waaronder overheidsinstellingen, IT-dienstverleners en softwareontwikkelaars, hebben hierdoor de zekerheid dat hun data 100% door Fundaments gecontroleerd, beheerd en bewaakt wordt, op Nederlandse bodem staat en voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving over privacy en dataopslag.

Samen werken vanuit een aantoonbaar veilig en compliant Cloud-fundament

Het behalen van de status is een belangrijke kroon op het werk van Fundaments, dat al vanaf haar oprichting in 2000 haar Cloud-diensten levert vanuit alleen Nederlandse, geografisch van elkaar gescheiden, datacenters. Larik-Jan Verschuren, CTO van Fundaments: “Het behalen van de status is niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten die voor hun diensten en/of bedrijfskritische processen bouwen op de Cloud-oplossingen van Fundaments, een belangrijke mijlpaal. Steeds meer bedrijven en instellingen willen niet alleen 100% veilig en compliant zijn, maar willen en moeten dat ook kunnen aantonen. Zeker gezien de steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van datasecurity en privacy en de toenemende dreiging van bijvoorbeeld cyberaanvallen. Doordat wij als toeleverancier van hun Cloud-infrastructuur de VMware Sovereign Cloud status hebben, is hun Cloud-infrastructuur automatisch ook voorzien van deze status.

Sovereign Cloud status als keurmerk

De Sovereign Cloud status is in het leven geroepen door VMware om het kaf van het koren te scheiden in Cloud-providerland. Onder het VMware Sovereign Cloud Initiative bouwt VMware aan een verzameling van wereldwijde Cloud-providers die VMware Cloud Verified diensten leveren en daarbij gebruik maken van een architectuur gebouwd op VMware Validated Designs. Om de status te kunnen krijgen moeten Cloud-providers laten zien dat ze voldoen aan een raamwerk van principes, best practices en technische architectuurvereisten om Cloud-diensten te leveren die voldoen aan de vereisten rondom datasoevereiniteit van het rechtsgebied waarin de Cloud actief is.

Henry Godwin, VMware’s directeur EMEA Noord (Benelux, Nordics, Baltics, UK, Ierland) voor Cloud-providers: ”ons Sovereign Cloud-initiatief is gericht op partners die niet alleen datacenter-infrastructuur leveren, maar ook een gecertificeerde soevereine Cloud-ervaring. Dan weet je als organisatie 100 procent zeker dat je in zee gaat met een partij die jouw data alleen daar opslaat waar dat volgens de betrokken regelgeving – bijvoorbeeld de AVG – mag. We staan nu pas aan het begin en moeten in de praktijk gaan brengen hoe dit initiatief gaat werken voor onze klanten. Gezien de strikte certificering waar Fundaments nu aan voldoet - heb ik geen twijfel dat we tot goede resultaten komen.” Dat Fundaments deze status nu als eerste in Nederland heeft bereikt, betekent volgens Godwin dat ze op dit punt voor VMware een top-partner zijn.

---

Press release: Fundaments is the first in the Netherlands to achieve the VMware Sovereign Cloud status

Fundaments, Expert in Clouds, is the first in the Netherlands to achieve the VMware Sovereign Cloud status. Fundaments' customers, including government institutions, IT service providers and software developers, can therefore be sure that their data is 100% controlled, managed and monitored by Fundaments, that it is located on Dutch soil and that it complies with Dutch laws and regulations regarding privacy and data storage.

Working together from a proven secure and compliant Cloud foundation

Achieving this status is an important achievement of Fundaments, which has been providing its Cloud services since its foundation in 2000 from only Dutch, geographically separated, data centers. Larik-Jan Verschuren, CTO of Fundaments: “Achieving the status is not only an important milestone for us, but also for our customers who rely on Fundaments' Cloud solutions for their services and/or business-critical processes. More and more companies and institutions not only want to be 100% secure and compliant, but also want and need to be able to demonstrate this. Especially in view of the increasingly strict laws and regulations in the field of data security and privacy and the increasing threat of, for example, cyber attacks. Because we, as a supplier of their Cloud infrastructure, have the VMware Sovereign Cloud status, their Cloud infrastructure is automatically provided with this status.

Sovereign Cloud status as a trademark

The Sovereign Cloud status was created by VMware to separate the wheat from the chaff in Cloud provider country. Under the VMware Sovereign Cloud Initiative, VMware is building a collection of global cloud providers that deliver VMware Cloud Verified services using an architecture built on VMware Validated Designs. To qualify, Cloud providers must demonstrate compliance with a framework of principles, best practices, and technical architecture requirements to deliver Cloud services that meet the data sovereignty requirements of the jurisdiction in which the Cloud operates.

Henry Godwin, VMware's Director of EMEA North (Benelux, Nordics, Baltics, UK, Ireland) for Cloud providers: “Our Sovereign Cloud initiative is aimed at partners who deliver not only data center infrastructure, but also a certified sovereign Cloud experience. Then you as an organization know 100 percent for sure that you are going to work with a party that only stores your data where it is allowed according to the relevant regulations – for example the GDPR. We are only at the beginning and need to put into practice how this initiative will work for our customers. Given the strict certification that Fundaments now complies with - I have no doubts that we will achieve good results.” According to Godwin, the fact that Fundaments has now achieved this status as the first in the Netherlands means that they are a top partner for VMware in this regard.

Onze sprekers

No items found.
No items found.

Schrijf je nu in voor ons event

Oops! Something went wrong while submitting the form.